การประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติ หัวข้อ”งานวิจัยปัจจุบันและอนาคต:โรคมะเร็งตับและมะเร็งปอด” (Scientific Symposium on Current and Future Cancer Research: Liver and Lung Cancer) ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ค่าลงทะเบียน:

หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและสถาบันการศึกษาของรัฐ – ไม่มีค่าลงทะเบียน*
หน่วยงานและสถาบันการศึกษาเอกชน – 3,000 บาท (ค่าลงทะเบียน อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม)

* มีจำหน่ายคูปองอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 1,000 บาท ตลอดงานประชุมฯ โดยสามารถสั่งซื้อคูปอง online เมื่อลงทะเบียน 

วิธีการชำระเงิน:

    1. credit card ในระบบลงทะเบียน
    2. สั่งจ่ายเช็ค หรือ โอนเงิน มายัง: ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่พลาซ่า ชื่อบัญชี Cancer2019 เลขที่บัญชี: 2290809991
      (กรุณาส่งเอกสารหลักฐานการโอนเงินมาที่ E-mail: [email protected])
    3. หากต้องการใบเสร็จออกในนามหน่วยงาน กรุณาแจ้งมาที่ Email [email protected]

**ใบเเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนและคูปองอาหาร สามารถรับได้ที่โต๊ะลงทะเบียนที่งานประชุมฯ
**กรุณาสำรองที่นั่ง และชำระเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 (กรณีที่มีผู้ประสงค์เข้าร่วมประชุมเกินกว่าที่กำหนด จะพิจารณาให้กับผู้ที่ลงทะเบียนก่อน)

สามารถลงทะเบียนโดยไปที่หน้า On-line Registration